Discriminatie

ouderenplaatDiscriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden, met andere woorden: discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen!

De wetgeving over gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van de volgende kenmerken: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). We noemen dit de discriminatiegronden.

Gediscrimineerd?

U kunt zelf gediscrimineerd worden of getuige zijn van discriminatie. In beide gevallen kunt u een beroep doen op het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ook waar u twijfelt of er sprake is van verboden onderscheid kunt u bij ons terecht voor advies. De ondersteuning van Bureau Gelijke Behandeling is gratis.

hoofddoekplaatDirect en indirect onderscheid

Er kan sprake zijn van directe en indirecte discriminatie:

Bij directe discriminatie wordt er direct onderscheid gemaakt naar één van bovengenoemde discriminatiegronden. Een voorbeeld: een jongen mag de discotheek niet in omdat hij van Marokkaanse afkomst is. Er wordt dan direct onderscheid gemaakt op grond van zijn afkomst.

Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een eis of werkwijze in eerste instantie neutraal lijkt, maar via een omweg tot leidt tot discriminatie. Een voorbeeld: in een restaurant worden honden niet toegelaten. Hierdoor wordt indirect onderscheid gemaakt op grond van handicap: mensen met een blindengeleidehond mogen niet naar binnen.

Niet ieder onderscheid is verboden

Direct onderscheid mag alleen als sprake is van een in de wet opgenomen uitzondering. Zo mogen politieke partijen medewerkers selecteren op politieke voorkeur en kunnen functies soms geslachtsbepaald zijn.

Indirect onderscheid kan toegestaan zijn als er sprake is van zogeheten ‘objectieve rechtvaardiging’. Dit betekent kortgezegd dat er een goede reden voor is die bovendien zwaarwegend genoeg wordt geacht om het onderscheid toe te staan.

Een uitzondering wordt gevormd door de gronden die niet in de Algemene Wet Gelijke Behandeling opgenomen zijn: als het om deze gronden (handicap / chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur en vast of tijdelijk contract) gaat kan ook direct onderscheid in sommige gevallen objectief gerechtvaardigd zijn.

Discriminatie kunt u hier online melden