Veel uitzendbureaus bereid mee te werken aan discriminerende verzoeken

40% van de uitzendbureaus is bereid mee te werken aan discriminatie op grond van afkomst blijkt uit onderzoek van de inspectie SZW. Het gaat hierbij om uitzendorganisaties die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Dit percentage ligt hoger dan bij eerder onderzoek door brancheorganisaties onder leden. Bij ABU lag het percentage op 13% en bij NBBU was dit 26%.
Het onderzoek wordt vermeld in de op 11 juli verschenen voortgangsrapportage arbeidsmarktdiscriminatie van staatssecretaris Tamara van Ark. In de rapportage worden verschillende maatregelen genoemd die genomen worden om arbeidsmarktdiscriminatie, niet alleen op afkomst maar op alle gronden, tegen te gaan, waaronder:
-Door een voorgenomen wetswijziging krijgt de inspectie de bevoegdheid toe te zien en te handhaven op de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid met als doel discriminatie te voorkomen en tegen te gaan. Werkgevers zijn straks verplicht arbeidsmarktdiscriminatie actief te voorkomen.
-Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden en middelen om vooroordelen bij werving en selectie te voorkomen. Bedrijven worden ondersteund bij het vormgeven van een wervings- en selectiebeleid met aandacht voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.
-In juni is de campagne Verderkijkers gestart. Hierin wordt gewezen op de kracht van diversiteit en wordt gevraagd verder te kijken dan leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid of beperking.

Omdat van iedereen gevraagd wordt te participeren op de arbeidsmarkt zijn gelijke kansen op de arbeidsmarkt hard nodig.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) behandelt klachten en meldingen over discriminatie door uitzendbureaus. We zijn benieuwd naar uw negatieve of positieve ervaringen. Stuur uw bericht naar info@bureaugelijkebehandeling.nlof meldt via de meldknop
Ook biedt BGBF trainingen voor uitzendbureaus aan op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. Meer informatie vindt u hier