Stemmen nog steeds niet voor iedereen met een beperking mogelijk

Volgens het VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht te stemmen zonder belemmeringen. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) opent sinds 3 jaar bij verkiezingen een Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Dit jaar kwamen er 258 meldingen binnen. De meeste meldingen gaan over de toegankelijkheid van het stemlokaal en de wens van mensen met een beperking voor hulp in het stemhokje.
Op dit moment hebben alleen mensen met een lichamelijke beperking het recht om geholpen te worden in het stemhokje door een persoon naar eigen keuze. Volgens meerdere melders werd deze hulp op het stembureau geweigerd.
Het CRM kreeg ook meldingen namens mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie. Door een uitzondering in de Kieswet hebben zij nog geen recht op hulp van een persoon naar keuze bij het uitbrengen van hun stem. Zij geven aan hier wel behoefte aan te hebben.
Het ministerie wil in 2021 starten met een experiment voor ‘early voting’. Dit houdt in dat mensen in een periode voor de dag van de verkiezingen kunnen stemmen, zodat zij in een rustigere omgeving, eventueel met extra ondersteuning, hun stem kunnen uitbrengen. Dat maakt maatwerk mogelijk voor kiezers met een beperking.
Veel melders ervaren problemen met de stembiljetten.De biljetten worden als te groot, onhandig en ontoegankelijk ervaren. Dat geldt voor blinden en slechtzienden, mensen met andere lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en mensen met dementie. Bij de eerstvolgende verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al experimenteren met een nieuw stembiljet.

Klik hier voor meer informatie van het CRM over het Meldpunt Onbeperkt Stemmen.