Schaduwrapportage Alliantie VN-verdrag Handicap

De Alliantie VN-verdrag Handicap heeft in december een Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland uitgebracht. In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal, ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting.
Het primaire doel van de rapportage is om het VN-comité van aanvullende informatie te voorzien om bij te dragen aan de dialoog over de rapportage van de overheid met het VN-comité.

In de schaduwrapportage worden belangrijke knelpuntenover arbeid, inkomen, onderwijs, wonen, toegankelijkheid, mobiliteit, rechtspositie, deelname aan de democratie, ondersteuning en zorg opgesomd, waaronder:

-Mensen met een beperking en hun organisaties ervaren bij de overheid een gebrek aan besef van het verplichtende karakter van het VN-verdrag Handicap en de wil om instrumenten in te zetten die leiden tot daadwerkelijke verandering.

-Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet sinds 2016 verplicht om een ‘inclusie- agenda’ op te stellen, maar de centrale overheid stelt geen kaders, geeft geen deadlines voor invoering, monitort niet en legt geen sanctie op voor het uitblijven van een lokale inclusie-agenda. Tot nu toe heeft minder dan een kwart van de gemeenten een inclusie-agenda opgesteld.

– Een verplichting om algemene toegankelijkheid te bevorderen is neergelegd in de anti-discriminatiewet Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (Wgbh/cz), maar het begrip toegankelijkheid is niet gedefinieerd. De bepaling is niet meer dan een vage inspanningsplicht die moeilijk vertaalbaar is in concrete situaties.

-Verslechtering na ratificatie is zichtbaar bij inkomenspositie, arbeidsparticipatie en werkloosheid, ondersteuning in participatie in de samenleving en jeugdzorg, verstrekking van hulpmiddelen, verslechtering op onderwijsterrein, institutionele zorg en dwangopnames.

In de schaduwrapportage wordt vervolgens per artikel van het verdrag de stand van zaken beschreven en worden er aan de hand daarvan aanbevelingen gedaan voor het VN-comité in Genève.

Meer is te vinden in de schaduwrapportage