Organisatie

Voorkomen & bestrijden van discriminatie in Flevoland

Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke instelling, die zich richt op het voorkomen & bestrijden van alle vormen van discriminatie.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is gestart als een project van Axion (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland) en is sinds december 2002 een zelfstandige, onafhankelijke stichting. Tot 18 augustus 2008 werkte het bureau onder de naam Anti Discriminatie Bureau (ADB) Flevoland.

Missie en kerntaken

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland kent een brede doelstelling en richt zich op alle vormen van discriminatie:

Arbeidscontract
Arbeidsduur
Burgerlijke staat
Geslacht
Godsdienst
Handicap/chronische ziekte
Herkomst/kleur/ras
Leeftijd
Levensovertuiging
Nationaliteit
Politieke gezindheid
Seksuele gerichtheid
Uiterlijke kenmerken

Bureau Gelijke Behandeling heeft twee kerntaken:

1. een curatieve taak:
klachtbehandeling, advies en begeleiding slachtoffers,
bemiddeling bij conflicten, registratie, monitoring en onderzoek.

2. een preventieve taak:
voorlichting, vorming, gastlessen, advies en helpdesk,
ondersteunen van (lokale) organisaties en documentatie, beïnvloeding publieke opinie en beleidsbeïnvloeding.

Werkgebied

Het werkgebied is Flevoland, hieronder vallen de volgende gemeenten:
Lelystad, Almere, Zeewolde, Dronten, Urk & de Noordoostpolder.

Bestuur

Het bestuur van BGBF bestaat geheel uit vrijwilligers.

 • Voorzitter: Egbert Pelleboer (Almere)
 • Secretaris: Cornelia Visser-Rittmann (NOP)
 • Penningmeester: Maarten Meesters (Gorredijk)
 • Lid: Myriam Purperhart (Lelystad)
 • Lid: Anass El Hadouchi (Almere)

Medewerkers

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft 5 medewerkers:

 • 1 directeur
 • 2 consulenten klachtbehandeling
 • 1 medewerker onderzoek, voorlichting en projecten
 • 1 medewerker preventie en projecten

De medewerkers van BGBF worden betaald volgens de CAO Welzijn.

Daarnaast maakt het bureau gebruik van vrijwilligers & stagiaires.

MBO-Stagiares kunnen solliciteren vanaf hun 3e jaar.

Lidmaatschap landelijke brancheorganisatie

Bureau Gelijke Behandeling is lid van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD).

Meer informatie over de leden in overige regio’s is te vinden op discriminatie.nl.

Kantoorruimtes

BGBF is in Flevoland gevestigd op de volgende kantooradressen:

Zilverparkkade 16,
8232 WJ Lelystad
Tel. 0320-233327

Flevostraat 10
1315 CC Almere
Tel. 036-5297670

Voor het doen van een melding over discriminatie/ongelijke behandeling, het stellen van een vraag of maken van een afspraak kunt u bellen met bovenstaande telefoonnummers of mailen naar info@bureaugelijkebehandeling.nl.

Het maken van een afspraak is mogelijk van ma-vr tussen 9.00-17.00 uur. Buiten kantooruren kunt u een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten.

Postadres

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, deZilverparkkade 16, 8232 WJ Lelystad

KvK nummer

De Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is sinds 23 december 2002 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39081532

Donaties

BGBF wordt als antidiscriminatievoorziening gesubsidieerd door de 6 Flevolandse gemeenten.

Wilt u het werk van Bureau Gelijke Behandeling steunen, dan kunt u dit doen door het overmaken van uw bijdrage op rekeningnummer NL59 INGB 0009 4840 06 tnv Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland te Lelystad. BGBF is een ANBI-instelling. Het RSIN-nummer is 8112 865 75.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door accountant Fair Numbers.

Klachtenprocedure

Wat te doen als u een klacht heeft over Bureau Gelijke Behandeling Flevoland?

Om verschillende redenen kunt u een klacht hebben over Bureau Gelijke Behandeling:

 • de manier waarop u door de  medewerker bent behandeld
 • de stappen die het bureau heeft ondernomen i.v.m uw klacht/melding
 • de reden waarom het bureau uw klacht niet in behandeling heeft genomen
 • de manier waarop het bureau met de gemaakte afspraken is omgegaan
 • de uitvoering van een gastles, voorlichting of training

Als een of meerdere van bovengenoemde punten volgens u niet op een goede manier is/zijn opgepakt, kunt u een klacht indienen bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Wat is de klachtenprocedure?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur van BGBF.

U krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging met daarin een omschrijving van uw klacht. Naar aanleiding daarvan kunt u nog op – en aanmerkingen maken.

Vervolgens voert de directeur een onderzoek uit, waarin zij gebruik maakt van het klachtendossier of de in het kader van een voorlichting of training met u gemaakte afspraken. Indien u dit wilt wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen 2 maanden na het indienen van uw klacht spreekt de directeur een oordeel uit.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de directeur kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, waarbij BGBF is aangesloten.

Registratie

Van uw klacht wordt een dossier gemaakt.

BGBF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Overige gegevens worden met uw toestemming vastgelegd in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw discriminatiemelding, uw informatieverzoek of de behandeling van uw verzoek om een voorlichting/training. Deze gegevens worden uiterlijk 5 jaar bewaard.

Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden bekendgemaakt.

Lees hier de volledige privacy statement

U kunt uw klacht richten aan:

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland,
t.a.v. de directeur,
Zilverparkkade 16,
8232 WJ Lelystad

of mailen naar: info@bureaugelijkebehandeling.nl