Nashvilleverklaring naar oordeel OM niet strafbaar

Veel mensen deden aangifte bij de politie of melding bij ADV’s naar aanleiding van de publicatie in het Reformatorisch Dagblad van de Nashville verklaring ‘over Bijbelse seksualiteit’ die onder andere was ondertekend door SGP-politicus Kees van der Staaij. De aangiften richten zich op de inhoud van de verklaring, maar ook op de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.

Na beoordeling is het OM tot de conclusie gekomen dat er bij de gedane uitlatingen geen sprake is van een strafbaar feit:

“Bij de juridische toets is het van doorslaggevend belang geweest dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren bij de Nashvilleverklaring, en voor hen van betekenis zijn in het maatschappelijk debat dat zij willen voeren. Zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een democratische rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen of verontrusten. Dit betekent niet dat uitlatingen die in de context van de geloofsovertuiging of het maatschappelijk debat zijn gedaan, nooit strafbaar kunnen zijn. In dit geval is het OM echter van oordeel dat de uitlatingen binnen de context waarin ze zijn gedaan juridisch gezien de grens van het toelaatbare niet overschrijden. Het OM realiseert zich dat de Nashvilleverklaring en passages en woorden daaruit mensen zeer hebben geraakt, maar de mate waarin uitingen ophef en onrust veroorzaken dan wel onwenselijk of kwetsend zijn, is niet beslissend voor de juridische toets.”

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nashvilleverklaring-naar-oordeel-om-niet-strafbaar