Nauwelijks aandacht voor voorlichting over seksuele diversiteit in Lelystads basisonderwijs

Maandag 11 december presenteerde Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) het onderzoeksrapport ‘En… leren ze respectvol om te gaan met seksuele diversiteit?’. Dit onderzoek onder Lelystadse basisscholen had betrekking op de invulling van het door de overheid verplichte kerndoel om leerlingen respectvol te leren omgaan met seksuele diversiteit. Besteden Lelystadse scholen eigenlijk wel aandacht aan dit thema?

Het rapport werd overhandigd worden aan wethouder Janneke Sparreboom op basisschool De Lispeltuut te Lelystad door onderzoeker Marloes Huijsen. Docenten, de directeur en alle leerlingen van de bovenbouw waren hierbij aanwezig.

 

De bovenbouwgroepen kregen die dag in hun eigen klas allemaal de gastles ‘Hier kun je zijn wie je bent’. Een les met een lesbrief over seksuele diversiteit van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Deze les vormde tevens de aanleiding voor het onderzoek. Vanuit basisscholen in Lelystad bleef de aandacht voor deze, sinds 2014 aangeboden, gastles namelijk veel beperkter dan vanuit Almere. BGBF wilde daarop graag in beeld brengen in hoeverre Lelystadse basisscholen in deze Regenboogstad invulling geven aan het respectvol leren omgaan met seksuele diversiteit. Om vervolgens samen te kunnen bepalen wat het Lelystadse basisonderwijs denkt nodig te hebben hier (meer) vorm aan te geven.

Marloes en Janneke 111217

Bijna de helft van de 39 benaderde basisscholen heeft een enquête ingevuld en de twee grootste schoolbesturen hebben telefonisch gereageerd. Hiernaast zijn door BGBF de schoolgidsen en enkele lesmethoden geanalyseerd. De resultaten laten zien dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Zo wordt er in het sociaal veiligheidsbeleid van de scholen nagenoeg geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit, terwijl dit wel belangrijk is voor de veiligheid en veiligheidsbeleving van LHBT(I) leerlingen en docenten. Docenten besteden hiernaast vaak uitsluitend incidenteel aandacht aan het thema en slechts een enkele school maakt gebruik van een lesmethode. Gastlessen worden nog minder ingezet en hoewel het thema volgens de respondenten regelmatig terugkomt tijdens de reguliere lessen, blijft dit veelal beperkt tot het kringgesprek. Een minderheid kijkt verder dan het kringgesprek en werkt bijvoorbeeld met methoden en voorbeelden waarin diversiteit in genderidentiteit en seksuele gerichtheid aan de orde komen.

BGBF ziet het rapport als een startpunt en hoopt met Lelystadse scholen, schoolbesturen en gemeente om tafel te kunnen om samen de aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs te versterken.

Klik hier voor het rapport