Jaarverslag Bureau Gelijke Behandeling: in 2017 meer meldingen zwangerschapsdiscriminatie en ongelijke behandeling door beperking

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening waar inwoners uit de 6 Flevolandse gemeenten een melding kunnen doen van ervaren discriminatie. Vervolgens ontvangen zij hulp en ondersteuning bij de afhandeling van hun klacht.

In het jaarverslag van 2017 beschrijft BGBF dat het aantal meldingen in vergelijking met 2016 nagenoeg gelijk is gebleven. Wel zijn er wijzigingen in de discriminatiegronden waarop de meldingen betrekking hebben. Zo is er een stijging te zien in de categorie zwangerschapsdiscriminatie en bij zaken die te maken hebben met handicap of chronische ziekte.

BGBF heeft aan deze beide thema’s in 2017 de nodige publicitaire aandacht besteed, door verloskundigen te wijzen op het belang van het melden van ontslag bij zwangerschap. Ook werd een folder in begrijpelijke taal over het VN-verdrag handicap gemaakt met en voor belangenorganisaties van mensen met een beperking: ‘Het kan wel en het moet !’.

Het aantal klachten over moslimdiscriminatie nam in 2017 af, met uitzondering van Lelystad.

In 2018 onderzoekt BGBF aan de hand van kwalitatieve interviews met moslims of sprake kan zijn van een dalend aantal incidenten of van afnemende meldingsbereidheid. Negatieve uitingen over islam of moslims komen dermate veel voor in het maatschappelijke debat dat gewenning kan zijn opgetreden of – wie weet – gelatenheid?

Naast het doen van een melding bij BGBF is er in 2017 natuurlijk ook bij de politie in Flevoland aangifte gedaan van discriminatie. Ook zijn er aangiften van belediging, mishandeling of vernieling waarbij discriminatie een rol speelt. Het jaaroverzicht van deze aangiften wordt samengesteld op basis van een query met zoekwoorden. Helaas worden daarbij nog niet alle zaken herkend, want een landelijke screening door de Nationale Politie laat voor onze provincie dubbel zoveel aangiften zien. Momenteel wordt onderzocht wat hier in Flevoland nog niet goed gaat. Het Flevolandse overzicht laat al wel zien dat het aantal aangiften van scheldpartijen tegen agenten en BOA’s stijgt.

De meeste meldingen bij BGBF hebben – in 2017 evenals in vorige jaren – betrekking op herkomst, kleur en ras. 2017 was verder een jaar met veel landelijke discussie en debat over racisme, wit privilege en de vraag of het dragen van een hoofddoek bij de politie moet worden toegestaan. Uitzendbureaus kwamen negatief in het nieuws doordat via een praktijktest zichtbaar werd dat een groot aantal intercedenten bereid is mee te werken aan discriminerende verzoeken. Het College voor de Rechten van de Mens startte een meldpunt zwangerschapsdiscriminatie, ditmaal vooral gericht op vrouwen in een flexibele arbeidspositie.

Vanuit haar onderzoeksfunctie deed BGBF in 2017 onderzoek naar LHBTI’s en veiligheid in Flevoland door de meldingen seksuele gerichtheid in de periode 2011-2015 te analyseren. Ook verscheen het rapport: En….leren ze respectvol om te gaan met seksuele diversiteit.
In dit onderzoek laat BGBF zien dat – ondanks de wettelijke verplichting – basisscholen in Lelystad niet of nauwelijks aandacht besteden aan seksuele diversiteit.

De voorlichters van BGBF gaven in 2017 53 gastlessen en trainingen over vooroordelen, discriminatie, pesten en het voorkomen daarvan. Daarbij is er steeds meer aandacht voor maatwerk en doorlopende leerlijnen en wordt BGBF vaker ingeschakeld bij problemen in de klas, in de vorm van langduriger trajecten. ‘Kom uit je hokje’ is de naam van de in 2017 ontwikkelde nieuwe werkvorm.

Naast klachtbehandeling en preventie-activiteiten handelde BGBF in 2017 202 informatieverzoeken af.
Het jaarverslag bevat verder een overzicht van projectactiviteiten in het kader van Lelystad-Regenboogstad, deurpanel ROSA Almere en Lelystaddialoog.

Het volledige jaarverslag is hier te vinden